STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), Osnivačka skupština udruge Manjinsko društvo pisaca, na sjednici održanoj 13. 11. 2020. godine u Zagrebu, donijela je sljedeći

 

STATUT Udruge

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1. (Opće odredbe statuta)

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu Udruge, o zastupanju, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima i obavezama članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge i druga pitanja od interesa za Udrugu.

Manjinsko društvo pisaca je udruga organizirana kao nevladina, nepolitička strukovna organizacija spisateljica i pisaca utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti onih koji djeluju na području Republike Hrvatske i šire diljem Europske unije i svijeta i pišu na hrvatskom ili drugom jeziku. Udruga okuplja one koji su suglasni da su ciljevi i djelatnosti Manjinskog društva pisaca u skladu s njihovim razumijevanjem javne i profesionalne djelatnosti pisaca, odnosno autora/ica književnih i srodnih umjetničkih oblika stvaralaštva.

Društvo je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu u Gradu Zagrebu.

 

Članak 2. (Naziv Udruge)

Puni naziv udruge glasi:

Manjinsko društvo pisaca

Udruga koristi i skraćeni naziv (akronim) koji glasi: MDP

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Minority Writers Association.

 

Članak 3. (Sjedište Udruge)

Sjedište Udruge je u Zagrebu, na adresi Zagreb, Petrovogorska 16A.

Odluku o promjeni sjedišta i adrese sjedišta Udruge donosi Skupština Udruge.

 

Članak 4. (Znak Udruge)

Udruga ima svoj znak.

Znak Udruge je kružnog oblika. Sastoji se od naziva Udruge na hrvatskom i engleskom jeziku. Sadrži stilizirani crtež olovke.

Odluku o promjeni izgleda znaka Udruge donosi Izvršni odbor.

 

Članak 5. (Pečat Udruge)

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 mm. Na obodu pečata je puni naziv Udruge, a u sredini je znak Udruge.

Odluku o promjeni izgleda pečata Udruge donosi Izvršni odbor.

 

Članak 6. (Teritorijalno područje djelovanja Udruge)

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 7. (Zastupanje i predstavljanje Udruge)

Udrugu zastupa predsjednik/ca Udruge.

Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Udrugu predstavljaju članovi Izvršnog odbora.

Manjinsko društvo pisaca djeluje kao jedinstvena udruga.

Članovi koji žive i rade izvan Zagreba mogu se, zbog uspješnijeg djelovanja i okupljanja, organizirati u ograncima kao sastavnim i neodvojivim dijelovima MDP.

Za utemeljenje ogranka suglasnost daje Izvršni odbor MDP i donosi odluku o tome.

Ogranci Manjinskog društva pisaca nemaju svojstvo pravne osobe.

Rad ogranaka utvrđuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Skupština MDP.

 

II CILJEVI I DJELATNOSTI

 

Članak 8. (Ciljevi rada Udruge)

Ciljevi rada Udruge su:

 • udruživanje i potpora slobodnom radu i izražavanju pisaca nacionalnih, konfesionalnih i pripadnika svih drugih manjina u djelovanju na području kulture i umjetnosti.
 • promicanje i razvoj umjetničkog stvaralaštva u svim medijima na području RH, Europske unije i svijeta te širenje i promicanje manjinske baštine
 • promicanje i unapređenje profesionalnog i društvenog statusa pisaca u njihovu stvaralačkom izražavanju u svim medijima
 • promicanje i unapređenje književnog i umjetničkog stvaralaštva i općih standarda pisane i javne riječi
 • zaštita i unapređenje prava i interesa manjinskih pisaca
 • podizanje svijesti o ulozi i važnosti stvaralaštva pripadnika manjina
 • poticanje istraživanja, znanja i unapređenja u čuvanju identiteta svih manjinskih zajednica u suradnji sa sveučilištima i istraživačkim centrima
 • podizanje standarda i kvalitete književnog, kulturnog i umjetničkog izražavanja i stvaralaštva pripadnika manjina

 

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je kultura i umjetnost te demokratska politička kultura.

 

Članak 9. (Djelatnosti Udruge)

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva propisanih čl. 8. ovog Statuta Udruga, u svojem djelovanju na području kulture i umjetnosti, obavlja sljedeće djelatnosti:

 • izdavačka djelatnost
 • održavanje književnih tribina u centrima pojedinih nacionalnih manjina
 • organiziranje književnih, stručnih i znanstvenih skupova
 • organiziranje edukacija, savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, radionica, foruma i drugih skupova pisaca i srodnih umjetnika
 • sudjelovanje na književnim i umjetničkim festivalima
 • suradnja s drugim institucijama (stručnim i znanstvenim) te udrugama koje se bave zaštitom autorskih i srodnih prava i materijalnih prava pisaca
 • promoviranje i zaštita književnog i umjetničkog te materijalnog položaja i ugleda pisaca i prava na slobodno izražavanje
 • populariziranje književnosti uz gostovanje književnika u središtima nacionalnih manjina, književne nagrade te medijska promocija članova
 • strukovno povezivanje i poticanje stručnog i profesionalnog usavršavanja članova
 • zastupanje i zaštita interesa članova u zemlji i inozemstvu kod srodnih organizacija te na razini nacionalnih i nadnacionalnih institucija
 • suradnja i pomoć srodnim udrugama kao i poticaj organiziranju onih koje promoviraju slične ciljeve i javno djelovanje
 • sudjelovanje i poticanje rasprava kod priprema propisa koji će utjecati na društveni položaj i status pisaca u umjetničkom stvaranju
 • potpora književnom stvaralaštvu i djelatnostima nacionalnih i konfesionalnih manjina na njihovim jezicima
 • promoviranje književnih nagrada
 • sudjelovanje u promicanju medijske pismenosti, izrada promotivnih materijala vezanih uz rad članova te ažuriranje multimedijskih platformi Udruge

 

Gospodarska djelatnost koju Udruga obavlja je izdavačka djelatnost u skladu s propisima Republike Hrvatske.

 

III. JAVNOST RADA

 

Članak 10. (Javnost rada udruge)

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada održavanjem vlastitih mehanizama informiranja te putem različitih sredstava javnog priopćavanja.

Udruga obavještava svoje članove/ice o svom radu na sjednicama Skupštine Udruge, putem vlastitih mehanizama informiranja  te održavanjem informativnih sastanaka.

Rad sjednica tijela Udruge je javan.

Sjednice tijela Udruge mogu biti zatvorene za javnost kada je to u interesu Udruge, a odluku o tome donosi tijelo Udruge koje zasjeda.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 11. (Članstvo Udruge)

Članstvo u udruzi je dobrovoljno. Učlanjenje u Udrugu obavlja se pod jednakim uvjetima na temelju slobodno izražene volje građana, a u skladu s pravilima Udruge.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička i pravna osoba u skladu s načelom ravnopravnosti i odredbama ovog Statuta.

Predstavnike pravnih osoba u članstvo u Udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Redovnim članom udruge postaje se potpisivanjem pristupnice i slobodnim pristankom na plaćanje godišnje članarine koju određuje Izvršni odbor te upisom u registar članova koji vodi glavni tajnik udruge.

Počasnim članom udruge, na prijedlog Izvršnog odbora, postaju osobe koje svojim javnim djelovanjem i ugledom doprinose ugledu udruge i kao svoje prihvaćaju ciljeve rada i djelatnost udruge.

 

Svi članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge te mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

 

Članak 12. (Prava članova udruge)

Svi članovi/ice Udruge imaju sljedeća prava:

 • biti informirani o radu Udruge
 • iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike
 • sudjelovati u radu Udruge i odlučivanju u tijelima Udruge
 • imati uvid u sve dokumente i odluke tijela Udruge
 • predlagati nove programe, projekte i aktivnosti Udruge
 • doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge sukladno svojim mogućnostima
 • birati i biti birani u tijela Udruge

 

Članak 13. (Obveze i odgovornosti članstva udruge)

Svi članovi/ice Udruge imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

 • poštivati zakone i propise Republike Hrvatske i propise EU, Statut Udruge te odluke tijela Udruge
 • dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Udruge
 • plaćati članarinu u skladu s odlukama Skupštine Udruge
 • sudjelovati u radu tijela Udruge čiji su članovi/ice
 • poštivati i štititi ugled i interese Udruge.

 

Članak 14. (Prestanak članstva udruge)

Članstvo u Udruzi može prestati:

–      dobrovoljnim istupanjem iz članstva Udruge

–      isključenjem iz članstva Udruge temeljem odluke Skupštine Udruge

–      neplaćanjem članarine do kraja tekuće godine

–      smrću člana

 

Članak 15. (Odluka o isključenju iz članstva udruge)

Izvršni odbor Udruge donosi odluku o isključenju iz članstva Udruge člana/ice Udruge koji ne postupa u skladu sa Zakonom i/ili Statutom Udruge te narušava ugled Udruge na prijedlog bilo kojeg člana/ice Udruge uz unaprijed dostavljeno pisano obrazloženje.

Član/ica Udruge ima pravo žalbe protiv odluke o isključenju iz članstva Udruge Skupštini u roku od 14 dana od dana primitka odluke.

Skupština Udruge preispituje odluku o isključenju iz članstva Udruge na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 16. (Članarina udruge)

Odluku o iznosu i uvjetima plaćanja članarine Udruge posebno donosi Skupština Udruge.

 

Članak 17. (Evidencija članstva udruge)

Evidenciju članstva Udruge vodi glavni tajnik Udruge elektroničkim putem.

Evidencija članova sadrži podatke: osobno ime/naziv člana, osobni identifikacijski broj (OIB), kategoriju članstva, datum rođenja odnosno datum registriranja pravnih osoba, datum pristupanja Udruzi, datum prestanka članstva u Udruzi, e-mail adresa, broj mobilnog telefona, podatke o uplati članarine.

 

V UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO

Članak 18. (Udruživanje i učlanjivanje Udruge)

Udruga se može udruživati u koordinacije, mreže, saveze ili zajednice te se može učlanjivati u međunarodne udruge, koordinacije, mreže, saveze ili zajednice ukoliko je to u interesu Udruge.

Odluku o udruživanju, odnosno o učlanjivanju Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

 

Članak 19. (Radna tijela udruge)

Udruga može osnivati i razrješavati dužnosti stručna radna tijela, povjerenstva i programske sekcije te imenovati i razrješavati dužnosti koordinatore pojedinih programa i projekata radi učinkovitije provedbe ciljeva i aktivnosti Udruge.

Odluku o osnivanju stručnih radnih tijela i povjerenstva, programskih sekcija te imenovanju i razrješenju dužnosti koordinatora pojedinih programa i projekata donosi Izvršni odbor.

Donošenjem odluke o osnivanju stručnih radnih tijela i povjerenstava, programskih sekcija te imenovanju i razrješenju dužnosti koordinatora pojedinih programa i projekata, Izvršni odbor ujedno utvrđuje i njihov sastav i djelokrug rada.

 

Članak 20. (Ugovori udruge)

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu, studentske ugovore ili volonterske ugovore ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

Odluku o sklapanju ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu, studentskog ugovora ili volonterskog ugovora donosi Izvršni odbor.

 

VI UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 21. (Način upravljanja)

Članovi/ice Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini Udruge te preko izabranih predstavnika/ica u drugim tijelima Udruge.

Bilo koji član/ica Udruge može neograničeno mnogo puta, čak i uzastopce, biti biran u tijela Udruge ukoliko to ovim Statutom Udruge nije drugačije uređeno.

 

Članak 22. (Tijela upravljanja Udruge)

Tijela upravljanja Udruge su:

 • Skupština Udruge,
 • Predsjednik/ica Udruge,
 • Zamjenik predsjednika/ice Udruge,
 • Izvršni odbor Udruge
 • Glavni tajnik/ica Udruge.

 

Članak 23. (Skupština Udruge)

Skupština Udruge je najviše upravljačko tijelo Udruge.

Članovi/ice Skupštine Udruge su svi članovi/ice Udruge.

 

Članak 24. (Način rada Skupštine Udruge)

Skupština Udruge radi u sjednicama koje mogu biti: redovne, izvanredne ili izborne.

Sjednice Skupštine Udruge vodi tročlano radno predsjedništvo, dok do izbora radnog predsjedništva, sjednicu Skupštine Udruge vodi predsjednik. Skupština Udruge, nakon izbora radnog predsjedništva, bira zapisničara/ku i dva ovjerovitelja/ice zapisnika te ostala radna tijela potrebna za rad Skupštine Udruge.

 

Članak 25. (Redovne sjednice Skupštine Udruge)

Redovne sjednice Skupštine Udruge saziva i organizira Izvršni odbor Udruge.

Svi članovi/ice Skupštine Udruge moraju biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja redovne sjednice Skupštine Udruge.

Poziv za održavanje Skupštine Udruge mora biti upućen svim članovima/icama Skupštine Udruge najmanje 15 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Redovne izborne sjednice Skupštine Udruge održavaju se jednom u četiri godine. Redovne izvještajne sjednice Skupštine Udruge održavaju se jednom godišnje.

 

Članak 26. (Izvanredne sjednice Skupštine Udruge)

Izvanredne sjednice Skupštine Udruge saziva Izvršni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo kojeg član/ica Skupštine Udruge koji sakupi podršku barem 25% svih članova/ica Skupštine Udruge.

Ukoliko Izvršni odbor ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva predlagatelja, sjednicu Skupštine mogu sazvati predlagatelji.

Sazivač/ica izvanredne sjednice Skupštine Udruge dužan je podnijeti teret organizacije te obavijestiti sve članove/ice Skupštine Udruge o vremenu, mjestu i razlogu sazivanja izvanredne sjednice Skupštine Udruge. O održavanju izvanredne sjednice Skupštine Udruge svi članovi/ice Skupštine Udruge moraju biti obaviješteni najmanje 15 dana prije datuma određenog za održavanje sjednice.

 

Članak 27. (Način odlučivanja skupštine Udruge)

Skupština Udruge može punovažno odlučivati ukoliko je na sjednici Skupštine Udruge prisutno najmanje 20% svih članova/ica Skupštine Udruge.

Ukoliko sjednici Skupštini Udruge u zakazanom terminu nije prisutno najmanje 20% svih članova/ica Udruge, početak Skupštine Udruge odlaže se za pola sata i tada kvorum Skupštine Udruge čine prisutni članovi/ice Udruge.

Skupština Udruge donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica Skupštine Udruge, ako Statutom nije određena posebna većina.

Skupština Udruge donosi odluke javnim glasovanjem, osim ukoliko to ovim Statutom Udruge nije drugačije uređeno ili kada odluči da o pojedinim pitanjima glasuje tajno.

 

Članak 28. (Ovlasti skupštine Udruge)

Skupština Udruge ima sljedeće ovlasti:

 • utvrđuje smjernice za rad Udruge
 • donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune
 • daje tumačenja Statuta Udruge i ostalih odluka tijela Udruge
 • donosi odluke i druge akte važne za rad Udruge u skladu sa Statutom Udruge
 • bira i razrješava Predsjednika/icu i Zamjenika predsjednika/ice Udruge, članove/ice Izvršnog odbora Udruge te Glavnog tajnika/icu Udruge
 • donosi strateške i financijske planove i programe rada Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • rješava sporove i sukobe interesa unutar Udruge,
 • usvaja izvještaje o radu svih tijela Udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i Zakonom.

 

Članak 29. (Predsjednik/ica Udruge)

Predsjednik/ica Udruge organizira i koordinira rad Udruge te organizira i koordinira rad Izvršnog odbora Udruge.

Predsjednik/ica Udruge je ujedno i predsjednik/ica Izvršnog odbora Udruge.

 

Članak 30. (Izbor predsjednika/ice Udruge)

Predsjednika/icu Udruge bira Skupština Udruge javnim glasovanjem.

Predsjednik/ica Udruge postaje kandidat/kinja koji sakupi više od 50% glasova prisutnih članova/ica Skupštine Udruge, a ukoliko niti jedan kandidat/kinja ne dobije dovoljan broj glasova u drugi krug izbora ulaze dva kandidata/kinje koja su osvojila najveći broj glasova u prvom krugu i tada Predsjednik/ica Udruge postaje kandidat koji osvoji više glasova.

 

Članak 31. (Mandat Predsjednika/ice Udruge)

Mandat Predsjednika/ice Udruge traje četiri godine.

Ista osoba može više puta biti birana.

 

Članak 32. (Razrješenje predsjednika/ice Udruge)

Za svoj rad Predsjednik/ica Udruge odgovara Skupštini Udruge.

Skupština Udruge ima ovlasti za razrješenje Predsjednika/ice Udruge.

Skupština Udruge odluku o razrješenju Predsjednika/ice Udruge donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica Skupštine Udruge.

Razrješenjem Predsjednika/ice Udruge razrješuje se i Zamjenik predsjednika/ice Udruge.

 

Članak 33. (Ovlasti predsjednika/ice Udruge)

Predsjednik/ica Udruge ima sljedeće ovlasti:

–      zastupa i predstavlja Udrugu

–      organizira i koordinira rad Udruge

–      saziva, organizira i vodi sjednice Izvršnog odbora Udruge

–      podnosi Skupštini Udruge izvještaj o svom radu i radu Izvršnog odbora Udruge

–      odgovara pred Skupštinom Udruge za rad Izvršnog odbora Udruge

–      potpisuje odluke koje donose Skupština Udruge i Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 34. (Odsutnost i/ili trajna spriječenost Predsjednika/ice Udruge)

U odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ice Udruge, zamjenjuje ga Zamjenik predsjednika/ice.

U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika/ice Udruge, Zamjenik predsjednika/ice ima rok od 15 dana u kojem mora sazvati sastanak Izvršnog odbora Udruge.

U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika/ice Udruge, Izvršni odbor Udruge ima rok od 30 dana u kojemu mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge, a razlozi sazivanja izvanredne sjednice Skupštine Udruge su razrješavanje dužnosti Predsjednika/ice Udruge, zamjenika predsjednika/ice te izbor novog predsjendika/ice i zamjenika predsjednika/ice.

 

Članak 35. (Zamjenik Predsjednika/ice)

Zamjenik predsjednika/ice Udruge mijenja Predsjednika/icu Udruge u slučaju njegove odsutnosti te za to razdoblje preuzima sva njegove ovlasti.

Zamjenik predsjednika/ice Udruge ujedno je i član/ica Izvršnog odbora Udruge.

 

Članak 36. (Mandat zamjenika Predsjednika/ice Udruge)

Mandat zamjenika Predsjednika/ice Udruge traje četiri godine. Ista osoba može više puta biti birana.

 

Članak 37. (Razrješenje zamjenika Predsjednika/ice Udruge)

Zamjenici Predsjednika/ice Udruge za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Ovlasti za razrješenje zamjenika Predsjednika/ice Udruge ima Skupština Udruge.

Skupština Udruge odluku o razrješenju zamjenika Predsjednika/ice Udruge donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica Skupštine Udruge.

 

Članak 38. (Izvršni odbor Udruge)

Izvršni odbor Udruge je upravljačko tijelo Udruge koje upravlja radom Udruge između dviju sjednica Skupštine Udruge.

Izvršni odbor čini Predsjednik/ica,  Zamjenik Predsjednika/ice Udruge i Glavni tajnik.

 

Članak 39. (Izbor članova/ica Izvršnog odbora Udruge)

Članove/ice Izvršnog odbora Udruge bira Skupština Udruge javnim glasovanjem, a kandidat/kinja za člana/icu Izvršnog odbora Udruge mora biti član/ica Skupštine Udruge.

Nakon isteka mandata članovi/ice Izvršnog odbora udruge mogu ponovno biti birani u Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 40. (Mandat članova/ica Izvršnog odbora Udruge)

Mandat članova/ica Izvršnog odbora Udruge traje četiri godine.

Ista osoba može više puta biti birana.

 

Članak 41. (Razrješenje članova/ica Izvršnog odbora Udruge)

Članovi/ice Izvršnog odbora Udruge za svoj rad odgovaraju Skupštini Udruge.

Skupština Udruge ima ovlasti za razrješenje članova/ica Izvršnog odbora Udruge koji ne izvršavaju Statutom utvrđene obveze, odnosno koji ih obavljaju na nezadovoljavajući način ili svojim radom štete ugledu Udruge kao i ako grubo prekorače svoja ovlaštenja, nesavjesnim djelovanjem prouzroče znatniju materijalnu ili moralnu štetu Udruzi te ako su zbog više sile spriječeni obavljati svoju dužnost.

Skupština Udruge odluku o razrješenju članova/ica Izvršnog odbora Udruge donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica Skupštine Udruge.

Prijedlog za opoziv pojedinih ili svih članova Izvršnog odbora može podnijeti najmanje četvrtina članova Skupštine Udruge i to u pisanom obliku s obrazloženjem.

Predsjednik/ica Skupštine je obvezan sazvati Skupštinu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj sjednici na kojoj se odlučuje o opozivu Skupština bira novog člana/članove Izvršnog odbora, čiji mandat teče do isteka mandata prethodnog člana/članova.

Ukoliko Predsjednik/ica u roku od 30 dana od podnošenja obrazloženog zahtjeva ne sazove Skupštinu, predlagatelji za opoziv mogu sami sazvati Skupštinu.

 

Članak 42. (Način rada Izvršnog odbora Udruge)

Izvršni odbor Udruge radi u sastancima.

Članovi/ice Izvršnog odbora Udruge moraju biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja sastanka Izvršnog odbora Udruge.

O vremenu i mjestu održavanja sastanka, članovi/ice Izvršnog odbora Udruge moraju biti obaviješteni najmanje sedam dana prije termina održavanja sastanka.

Sastanke Izvršnog odbora Udruge saziva, organizira i vodi Predsjednik/ica Udruge.

U slučaju spriječenosti Predsjednika/ice Udruge sastanak Izvršnog odbora Udruge saziva, organizira i vodi jedan od zamjenika Predsjednika/ice Udruge.

Sastanci Izvršnog odbora Udruge održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u devet mjeseci.

 

Članak 43. (Način odlučivanja Izvršnog odbora Udruge)

Izvršni odbor Udruge donosi odluke natpolovičnom većinom svih nazočnih članova/ica Izvršnog odbora Udruge.

 

Članak 44. (Ovlasti Izvršnog odbora Udruge)

Izvršni odbor Udruge ima sljedeće ovlasti:

–      vodi aktivnosti Udruge između dvije sjednice Skupštine Udruge

–      provodi odluke Skupštine Udruge i ostalih tijela Udruge

–      organizira i saziva sjednice Skupštine Udruge

–      izrađuje prijedloge strateških i financijskih planova i programa rada te brine o provođenju istih

–      priprema strateške projekte i prijave na natječaje

–      izrađuje izvješća o radu i financijska izvješća te ih podnosi Skupštini Udruge

–      brine o primjeni načela o ravnopravnosti spolova

 • brine o imovini Udruge i prikupljanju novčanih sredstava te načinu ulaganja dobiti u unaprjeđenje djelatnosti Udruge
 • odlučuje o volonterskom, honorarnom i profesionalnom angažmanu u udruzi te imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke

–      predlaže Statut Udruge te njegove izmjene i dopune

–      donosi ostale odluke važne za rad i funkcioniranje Udruge

–      obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.           

 

Članak 45. (Glavni tajnik/ica Udruge)

Glavni tajnik/ica brine o administrativnim, financijskim, tehničkim i drugim operativnim poslovima Udruge.

Glavni tajnik/ica koordinira rad Izvršnog odbora Udruge.

 

Članak 46. (Izbor Glavnog tajnika/ice Udruge)

Glavnog tajnika bira Skupština. Glavni tajnik može biti profesionalni zaposlenik Udruge.

Uvjete radnog odnosa i visinu plaće glavnog tajnika utvrđuje Izvršni odbor, temeljem godišnjeg financijskog plana usvojenog na Skupštini Udruge.

Prava i obveze Glavnog tajnika/ice Udruge, ukoliko je zaposlenik, utvrđuju se ugovorom o radu kojega s Glavnim tajnikom/icom Udruge sklapa osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

Članak 47. (Razrješenje glavnog tajnika/ice Udruge)

Glavni tajnik/ica Udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

Ovlasti za razrješenje Glavnog tajnika/ice Udruge ima Skupština Udruge.

Skupština Udruge odluku o razrješenju Glavnog tajnika/ice Udruge donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova/ica Skupštine Udruge.

 

Članak 48. (Ovlasti glavnog  tajnika/ice Udruge)

Glavni tajnik/ica Udruge ima sljedeće ovlasti:

–     koordinira rad Izvršnog odbora Udruge

–      brine o pripremi sjednica i sastanaka svih tijela Udruge

–      vodi zapisnike sa sjednica i sastanaka svih tijela Udruge

–      vodi evidenciju članstva

–      vodi arhiv Udruge

–      obavlja ostale operativne poslove.

 

VII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 49. (Imovina Udruge)

Imovinu Udruge čine nekretnine i pokretna sredstva te financijska sredstva i vlasnička prava koje Udruga stekne svojim djelovanjem, dobrovoljnim prilozima fizičkih i pravnih osoba, donacijama ili na drugi zakonit način.

Imovinom Udruge upravlja Izvršni odbor Udruge, odgovoran i  za njeno pravilno korištenje.

 

Članak 50. (Financijsko poslovanje Udruge)

Udruga funkcionira kao neprofitna organizacija.

Sva ostvarena dobit koristi se za: postizanje ciljeva Udruge, obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge, te podmirenje troškova rada Udruge.

Udruga može imati  ima blagajnika kojeg Skupština bira između svojih članova sa zadatkom naplate članarine, vođenja blagajne i podmirenja obaveza Udruge. Blagajnički se poslovi mogu povjeriti i financijskoj službi jednog člana koji to vodi u ime Udruge, koji može za svoj rad primati određenu materijalnu naknadu.

Udruga za svoje djelatnosti odgovara svom svojom imovinom.

O financijskom poslovanju Udruge brine Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 51. (Izvori financiranja Udruge)

Izvori financiranja Udruge su:

–      članarina

–      donacije i pokloni

–      dobrovoljni prilozi

–      prihodi od obavljanja djelatnosti dopuštenih Zakonom i Statutom Udruge

–      potpore iz državnog ili proračuna općina, gradova, županija i fondova

–      prihodi od imovine i imovinskih prava u skladu sa Zakonom

–      projekti koji će se provoditi

–      drugi izvori prihoda sukladno Zakonu.

 

VIII. PRESTANAK RADA
 

Članak 52. (Prestanak rada Udruge)

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine Udruge ili i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština Udruge s najmanje 90% glasova svih članova Skupštine Udruge.

Skupština bira i razrješava likvidatora udruge. Likvidator udruge može biti pravna ili fizička osoba. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 53. (Tumačenje statuta)

Pravo tumačenja ovog Statuta ima Skupština Udruge.

 

Članak 54. (Izmjene i dopune statuta)

Ovlasti dopunjavanja i izmjenjivanja ovog Statuta Udruge ili donošenja novog Statuta Udruge ima Skupština Udruge na prijedlog Predsjednika/ice Udruge, zamjenika Predsjednika/ice Udruge, Izvršnog odbora Udruge ili 1/3 članova/ica Udruge pismenim putem najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Udruge i Izvršni odbor Udruge.

 

Članak 55. (Stupanje na snagu statuta)

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine Udruge.

 

U Zagrebu, 13. 11. 2020.

 

Predsjednik/ca Udruge

Bosiljko Domazet

Odgovori

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑